Információk a személyes adatok kezeléséről

Alapvető összefoglalás

Az SP Venture, a.s. társaság végzi az Ön személyes adatainak kezelését, mivel ez elengedhetetlen az Önnel kötött, áruvásárlásról szóló szerződés teljesítése érdekében (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt hozott intézkedések végrehajtásához), valamint az Ön minden olyan személyes adatának kezelését, ami szükséges e társaság közjogi kötelezettségeinek teljesítéséhez.


1. Az adatkezelő azonosítása és elérhetőségi adatai

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Lucemburská 1496/8, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha székhelyű, 24677108 azonosítószámú, a Prágai Városi Bíróságnál vezetett cégjegyzékbe C szakasz, 165362 betétszám alatt bejegyzett SP Venture, a.s. társaság (a továbbiakban csak „adatkezelő”).
1.2. Az adatkezelő elérhetőségi adatai a következők: kézbesítési címe SP Venture, Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha, elektronikus postacíme info@zivada.hu.cz, telefon 226236217.
1.3. Az adatkezelő nem nevezett meg a személyes adatok védelmével megbízott személyt.

2. A személyes adatok kezelésének jogi alapja

2.1. Az Ön személyes adatai kezelésének jogi alapja az a tény, hogy:
2.1.1. ez az adatkezelés elengedhetetlen az Ön és az adatkezelő között fennálló szerződés teljesítéséhez, vagy az adatkezelő által az ilyen szerződés megkötése előtti intézkedések megtételéhez, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban csak „rendelet”) 6. cikkely 1. bekezdés b) pontja értelmében;
2.1.2. ez az adatkezelés elengedhetetlen a rendelet 6. cikkely 1. bekezdés c) pontja értelmében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, mégpedig konkrétan elsősorban az adatkezelőnek az általánosan kötelező jogszabályok, főként az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 235/2004 Sb. számú törvény, a jövedelemadóról szóló, többször módosított 586/1992 Sb. számú törvény és a számvitelről szóló, többször módosított 563/1991 Sb. számú törvény által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében;
2.1.3. ez az adatkezelés elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekei védelmében, különösen a rendelet 6. cikkely 1. bekezdés f) pontja szerinti vagyonvédelme érdekében; valamint
2.1.4. az adatok alanya hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez egy vagy több konkrét célból, mégpedig a rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) pontja értelmében.

3. A személyes adatok kezelésének célja

3.1.

A kezelés célja A Személyes adatok kategóriái A kezelés tartama
A megrendelő és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, az áru kézbesítése, hibákért vállat felelősségből eredő jogigények megoldása, az adatkezelő által a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása, az adatkezelő törvényes kötelezettségeinek teljesítése Családi és utónév, számlázási cím, kézbesítési cím 90 nap
Regisztráció és hűségprogramban való részvétel, üzleti közlések küldése E-mail cím, telefonszám A hűségprogrami tagság fennállásának ideje
Vagyonvédelem Kamera felvételek 30 nap


3.2. Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyedi döntéshozatal a rendelet 22. cikkelye értelmében.

4. A személyes adatok tárolásának ideje

4.1. Az Ön személyes adatait a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek hatályának időtartama alatt és a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal összhangban történő archiváláshoz szükséges időtartamig kezelik, de nem hosszabb ideig, mint az az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meg van határozva.
4.2. Az érintettek hozzájárulásával feldolgozott személyes adatokat az érintettek írásbeli kérésére legkésőbb az ilyen kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül megsemmisítik.
4.3. Az Ön személyes adatait általában legkésőbb egy hónappal azután törlik, hogy megszűnik a cél, illetve a kezelésük jogi indoka.

5. A személyes adatok egyéb címzettjei

5.1. Az Ön személyes adatainak egyéb címzettjei szállító cégek és egyéb személyek lesznek, akik áruk szállításában vagy fizetésében vesznek részt a vásárlási szerződés alapján, valamint olyan személyek, akik az adatkezelő számára az e-üzlet működtetésével kapcsolatos műszaki szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a szoftver üzemeltetését és az adattárolást is.
5.2. Az Ön jogi szabályozásból származó kötelezettségek teljesítése céljából feldolgozott személyes adatainak címzettjei lehetnek továbbá pénzügyi igazgatási szervek vagy más illetékes hatóságok is abban az esetben, ha az adatkezelő számára ezt általánosan kötelező érvényű jogszabályok írják elő.
5.3. Az adatkezelő nem szándékozik átadni az Ön személyes adatait harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.
5.4. A személyes adatokat az alábbi szállítást végző vállalatoknak továbbítják az Ön által megrendelt áruk kézbesítése céljából:
a) Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, PSČ 190 00, Praha 9, IČ: 284 08 306.

6. Érintett személyek jogai

6.1. A rendeletben meghatározott feltételekkel Önnek joga van az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz, személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy azok feldolgozásának korlátozásához, személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kifogást emelni, továbbá joga van személyes adatainak hordozhatóságához.
6.2. Ha Ön úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsértette vagy sérti a rendeletet, akkor többek között joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
6.3. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. Az Ön személyes adatainak megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges feltétele, és személyes adatainak megadása nélkül nem lehetséges a szerződést megkötni, vagy az adatkezelő által teljesíteni.

7. A adatkezelő jogos érdekei

7.1. Adott-e az adatkezelőnek felhatalmazást, hogy Önnek üzleti ajánlatokat küldjön az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint, vagy megrendelője volt-e az adatkezelőnek az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint és ugyanakkor az adatkezelő, amikor az Ön személyes adatait gyűjtötte, lehetőséget adott-e Önnek arra, hogy világosan, egyértelműen, ingyenesen és egyszerű módon ne értsen egyet az elektronikus kapcsolattartáshoz használt adatainak üzleti ajánlatok küldésére történő felhasználásával.
7.2. Üzleti ajánlat küldésekor az adatkezelő betartja az általánosan kötelező jogszabályokat, különös tekintettel az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. §-ának rendelkezéseire.
7.3. A rendelet bevezető (47) pontja többek között kimondja, hogy „a személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető”.
7.4. Az adatkezelő kiértékelte, hogy lehetséges-e feldolgozni az Ön személyes adatait üzleti ajánlatok küldése céljából, és elvégezte a szükséges arányossági tesztet is, összehasonlítva az Ön védettségi érdekeit az adatkezelő érdekeivel. Az adatkezelő arra a következtetésre jutott, hogy az Ön üzlet ajánlatok küldésére vagy az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. §-ának (3) bekezdésében előírt feltételek előzetes teljesítésére vonatkozó előzetes hozzájárulására továbbá azon tényre való tekintettel, hogy az Ön részéről bármikor megtörténhet, hogy elutasítja további üzleti ajánlatok küldését az Ön részére, nem tűnik úgy, hogy az Ön érdekei vagy az Ön által megadott személyes adatok védelmét szükségessé tevő alapvető jogok és szabadságok elsőbbséget élveznek az adatkezelő üzleti ajánlat küldésére vonatkozó jogos érdekeivel szemben.
7.5. A fentiek miatt, valamint amiatt a tény miatt is, hogy Ön észszerűen elvárhatta, hogy személyes adatainak feldolgozása üzleti ajánlatok küldése céljából történjen, az adatkezelő úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak üzleti ajánlatok küldése céljára történő feldolgozásának jogalapja így az adatkezelő jogos érdeke.


Személyes adatok védelme

Az SP Venture, a.s., a www.zivada.hu webáruház üzemeltetője, a személyes adatokat a 101/2000 Sb. számú, személyes adatok védelméről szóló, többször módosított törvénynek megfelelően tárolja és kezeli. A társaság a Személyes Adatvédelmi Hivatalban 00077436 regisztrációs szám alatt van regisztrálva.


Védjük az ön adatait

Az ügyfelektől kapott összes adatot kizárólag a társaság belső szükségleteire használjuk fel, és nem adjuk át harmadik fél számára. Kivételt képeznek azok a fuvarozók, akiknek átadjuk a szükséges minimális adatokat, amelyek a megrendelés problémamentes kézbesítéséhez szükségesek.

Az adatkezelő elfogadta a rendelkezésre álló eszközök technológiai fejlettségének megfelelő, a személyes adatok védelmét biztosító megfelelő szervezeti és műszaki intézkedéseket, amelyek az Ön által megadott személyes adatok maximális szintű védelmét biztosítják mind a személyes adatok gyűjtése, mind a személyes adatok címzettjeinek történő továbbítása során.

Az adatokat olyan szervereken tároljuk, amelyek a mi tulajdonunkban vannak és a cég területén találhatók. Ezenkívül a szerverek nem csatlakoznak a nyilvános internetes hálózathoz, hogy harmadik személyek jogosulatlanul ne tudják megszerezni az adatokat.


Közösségi hálózatok

Webhelyünk és mobilalkalmazásaink tartalmazhatnak linkeket harmadik fél webhelyeire. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem vállalunk felelősséget az adatok és információk ilyen harmadik felek általi gyűjtéséért, felhasználásáért, tárolásáért, megosztásáért vagy átadásáért. Ha Ön információkat szolgáltat harmadik fél webhelyein, ott ezen webhelyek adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei érvényesülnek. Javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott webhelyek adatvédelmi irányelveit, mielőtt személyes adatokat szolgáltatna.


A személyes adatok eltávolításának lehetősége

Ha szeretné az összes nekünk megadott személyes adatát töröltetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@parfemysp.cz e-mail címen vagy a 226236226 telefonszámon a személyes adatok törlésével kapcsolatos információval. Ezeket az adatokat azonnal töröljük.


Leiratkozás a hírlevelek (newsletter) e-mail címre való küldéséről

Minden hírlevél láblécében hivatkozást küldünk, amely automatikus leiratkozás ezekről az üzenetekről, ott Ön is leiratkozhat. Ezenkívül kérést küldhet az info@zivada.hu e-mail címünkre az Ön e-mail címének törlésével kapcsolatos információkkal.


Heuréka kérdőív - Ügyfelek által hitelesítve

Az Ön vásárlásával kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével állapítjuk meg a Ügyfelek által hitelesítve program keretében, amelyhez a mi e-üzletünk is csatlakozott. Ezt minden alkalommal, amikor tőlünk vásárol, elküldjük Önnek, hacsak a 480/2004 Sb. számú, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (3) bekezdésének értelmében Ön azt el nem utasítja. A személyes adatoknak az Ügyfelek által hitelesítve program keretében kérdőívek küldése céljára történő feldolgozását jogos érdekünk alapján végezzük, amely abban áll, hogy megállapítsuk az Önök elégedettségét a nálunk bonyolított vásárlással. A kérdőívek küldésére, az Önök visszajelzéseinek kiértékelésére és piaci helyzetünk elemzésére olyan feldolgozót használunk, amely a Heureka.cz portál üzemeltetője; neki e célból átadhatunk információkat a megvásárolt árukról és az Ön e-mail címét. Az e-mailes kérdőívek elküldése során az Ön személyes adatai nem lesznek saját célú felhasználásra harmadik félnek továbbítva. Az Ügyfelek által hitelesítve program keretében elküldött e-mailes kérdőívek ellen bármikor kifogást emelhet és elutasíthatja további kérdőív küldését az e-mailben található link segítségével. Ha Ön kifogást emel a kérdőív kiküldése ellen, a továbbiakban nem fogjuk Önnek küldeni.

 

Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.

Nem engedélyezem a sütiketÖsszes engedélyezése